ENGLISH @PANEL
[обратно]

Правилник на НК за ЮНЕСКО

Правилникът на Националната комисия на РБългария за ЮНЕСКО урежда нейното устройство и дейност.

На Националната комисия са определени следните функции:
а/ осигурява взаимодействието и координира сътрудничеството на българските държавни, обществени, неправителствени организации и лица с Организацията за образование, наука и култура на ООН /ЮНЕСКО.
б/ консултира Правителството и други държавни и обществени органи по въпросите на ЮНЕСКО;
в/ осигурява взаимодействието и координира сътрудничеството на българските държавни, обществени, неправителствени организации и лица с други правителствени и международни неправителствени организации по въпроси на ЮНЕСКО, с националните комисии на държавите-членки за ЮНЕСКО, с чуждите представителства в България по въпроси на ЮНЕСКО;
г/ съдейства и наблюдава за изпълнението на мероприятията на ЮНЕСКО, отнасящи се до страната;
д/ съдейства за популяризиране постиженията на Република България в областта на науката, образованието, културата и информацията;
е/ установява постоянно и тясно сътрудничество с националните комитети и центрове за връзка с международните неправителствени организации в областите на образованието, науката, културата и информацията и частния сектор.

* * *

Пълният текст на Правилника можете да идтеглите от посочения по-долу линк

Прикачен файл: [кликни тук]
Оригинална снимка: [кликни тук]

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?