ENGLISH @PANEL
[обратно]

Стипендиантска програма на японското правителство 2017

„Образование за устойчиво развитие”

Кой може да участва:

Хора, организации или институции, работещи по проблемите на образование за устойчиво развитие.

Критерии за оценка на проекта:

Трансформация

  • да включва практики за трансформиращо образование в подкрепа на устойчивото развитие, насочено към индивидуална и социална промяна;

Интеграция

  • да е с насоченост към трите измерения на устойчивото развитие /общество, икономика и околна среда/;

Иновация

  • да демонстрират иновативен подход към образование за устойчиво развитие.

В допълнение на горепосочените критерии, проектът следва да бъде:

  1. В процес на реализация и осъществяващи се поне от 4 години;
  2. Да имат силно влияние с оглед на инвестираните средства;
  3. Възпроизвеждащ се и мащабен;
  4. С принос към един или повече от 5 приоритета на Глобалния план за действие по Образование за устойчиво развитие.

Допълнителна информация може да бъде получена:

 http://en.unesco.org/prize-esd/selection-criteria

Етапи на процедурата по подбор на кандидатите:

17 януари 2017 г. - откриване на номинационната процедура

2 май 2017 г. – краен срок за кандидатстване чрез он-лайн платформа

15/16 юни – оценяване на номинациите от международно жури

м. септември 2017 г. – обявяване на победителите

м. ноември 2017 г. – официална церемония по награждаване на спечелилите стипендианти.

Крайният срок за кандидатстване е 2 май 2017 г. през он-лайн платформата на програмата.

Номинациите трябва да бъдат попълнени на английски или френски език.

Номинациите следва да бъдат подкрепени от Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО!