ENGLISH @PANEL
РЕСУРСИ:
Работата на Националната комисия на ЮНЕСКО е подчинена на действащото в България законодателство, както и на разработените и приети от страна на ЮНЕСКО конвенции, ратифицирани от българския парламент.

[обратно]

документ:
Обединени около наследството

документ:
Четенето в мобилната ера

документ:
Мониторингов доклад за образование

документ:
Представителен списък на нематериалното културно наследство на човечеството

документ:
Списък на обекти на нематериалното културно наследство, които се нуждаят от спешна защита

документ:
Карта на Световното културно наследство - 2009-2010

документ:
Правилник на Националната комисия на РБългария за ЮНЕСКО

документ:
Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване

документ:
Комуникация и информация. Средносрочна прогноза 2008-2013

документ:
Природни науки - Програма

[<<]   [предишни]   [следващи]   [>>]

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?