ENGLISH @PANEL
[обратно]

Обучение на експерти в областта на нематериалното културно наследство

За проекта:

В региона на Югоизточна Европа и в частност територията на България съществува уникално по своето богатство и разнообразие нематериално културно наследство. То носи специфичната ни културна идентичност и представлява важна част от облика на нашата страна. Ето защо, то е важен елемент в българската национална политика и следва неговото съхранение и препредаване на поколенията да се изведе като приоритет.

Без нашата културна идентичност и ценности, не би било възможно достойното включване на страната ни в рамките на общности като ЕС. Поради тази причина нематериалното културно наследство се явява един от значимите фактори на националната ни гордост и самочувствие на народ с богата и многообразна култура. Модернизацията и леснодостъпните комуникации и глобализиращия се свят са едни от основните причини за унифицирането на местните култури, което в перспективен план би довело до загуба на ценни традиционни знания. За да се предотврати заличаването на последните е необходимо за се вземат специални мерки, свързани с тяхното съхраняване. Една от тези насоки е необходимостта от обучаване на кадри със специфични знания и умения за работа в областта на нематериалното културно наследство.Същност на проекта:

Настоящият проект цели организирането и провеждането на специализирано обучение под формата на курс да квалификация на кадри в областта на нематериалното културно наследство, с участието на международни лектори. Той е първият от замислената поредица от подобни инициативи за повишаване на капацитета на професионалните дейци в тази област. Курсът ще предостави на участниците определен обем от знания, в специфични теми, с цел повишаване на квалификацията и техническите умения за работа в областта на НКН. Той се състои от няколко модула (панела), в които ще се засегнат проблеми, отнасящи се до опазването, съхраняването и предаването на НКН:

Участниците ще придобият уменията да идентифицират и документират (създаване на регистри и инвентари), да изследват и обработват, както и повишаване на капацитета им за управление на НКН

Внимание върху обучението за работа (предимно чрез формално и неформално образование) с младото поколение и запознаването му с проблемите засягащи НКН

Важен аспект от програмата е и представяне на възможности за включване на НКН в културните политики на регионите и значението му за икономическото им развитие

Обучаване на участниците в курса за работа с медии, с цел популяризиране на НКН от една страна и ангажирането на общността с проблемите и опасностите свързани с него, както и представяне на постигнатите резултати в областта
Очаквани резултати:

Повишаване на капацитет

Усвояване на чужди практики и иновативни методи

Възможност за създаване на локална мрежа от експерти

Мултиплициране на получения ефектПрикачен файл: [кликни тук]
Оригинална снимка: [кликни тук]

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?