ENGLISH @PANEL
[обратно]
19.11.2009

Национален семинар "Нематериално културно наследство"

На 20 ноември в резиденция Бояна ще се проведе национален семинар на тема "Нематериално културно наследство".
Участие ше вземат експерти от Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища" в страната, научни работници от Института за фолклор при БАН, Етнографския институт с музей при БАН, експерти.
Семинарът е организиран от Националната комисия за ЮНЕСКО и Министерството на културата.
Семинарът цели организирането и провеждането на специализирано обучение под формата на курс за квалификация на кадри в областта на нематериалното културно наследство, с участието на международни лектори. Той е първият от замислената поредица от подобни инициативи за повишаване на капацитета на професионалните дейци в тази област. Курсът ще предостави на участниците определен обем от знания, в специфични теми, с цел повишаване на квалификацията и техническите умения за работа в областта на НКН. Състои се от няколко модула (панела), в които ще се засегнат проблеми, отнасящи се до опазването, съхраняването и предаването на НКН:
- Участниците ще придобият уменията да идентифицират и документират (създаване на регистри и инвентари), да изследват и обработват, както и повишаване на капацитета им за управление на НКН
- Внимание върху обучението за работа (предимно чрез формално и неформално образование) с младото поколение и запознаването му с проблемите засягащи НКН
- Важен аспект от програмата е и представяне на възможности за включване на НКН в културните политики на регионите и значението му за икономическото им развитие
- Обучаване на участниците в курса за работа с медии, с цел популяризиране на НКН от една страна и ангажирането на общността с проблемите и опасностите свързани с него, както и представяне на постигнатите резултати в областта
- Участието на чуждестранни лектори ще способства за запознаване на българските специалисти с достиженията постигнати в други страни в областта на запазването и съхраняването на НКН.

Оригинална снимка: [кликни тук]