ENGLISH @PANEL
[обратно]

Природното наследство на България

България е на едно от първите места в Европа по съхранена дива природа и богатство на биологичното разнообразие. Два природни обекта в България са включени в Списъка на световното културно и природно наследство -  Националният парк „Пирин” и биорезерватът „Сребърна”.

Необходимо е да се подчертае, че още 5 места в България отговарят на високите изисквания на ЮНЕСКО и са включени в т.нар. индикативен списък т.е. могат да бъдат предложени за включване в Списъка на световното наследство след оценка от международните експерти на ЮНЕСКО. Това са Белоградчишките скали, Побитите камъни, Национален парк „Централен Балкан”, Природен парк „Русенски Лом” и резервата „Врачански карст”.
Природното наследство, включено в Списъка на световното наследство се отнася до изключителни физични, биологични и геоложки образувания, местообитания на застрашени видове животни или растения и местности с научна, природозащитна или естетическа стойност. България може да се гордее със значителен брой, за размерите на страната, природни територии, които отговарят на тези изисквания. Съхраненото природно наследство е един от най-ценните ресурси за развитие на страната ни и на света. ЮНЕСКО подпомага държавите в неговото опазване и популяризиране.
Представяне на обектите на световното природно наследство в България с красиви снимки и интересни факти можете да видите на http://www.unеscоnаturеbg.infо/.


Оригинална снимка: [кликни тук]

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?