ENGLISH @PANEL
[обратно]

Етика

Етичните измерения на съвременното научно и технологично развитие трябва да бъдат отчитани във всички сфери на човешката дейност. Научно-техническият прогрес трябва да се постави в контекста на етичния елемент, съдържащ се в културните, правните, философските и религиозните разбирания и наследство на нашите общества.
ЮНЕСКО работи в тази насока за осъществяване на следните цели:

• Насърчаване на международните конвенции и инструменти, отнасящи се до Всеобщата декларация за правата на човека;
• Развитие на етичните принципи и изготвяне на препоръки за ръководните кадри;
• Разработване на образователни средства за информиране на общественото мнение за човешките права, последиците от научно-техническия прогрес, включително и от глобализацията;
• Консултативна дейност за развитие на националния капацитет;
• Подпомагане на научната общност и ръководните кадри за включване на етичното измерение в техните начинания.


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?