ENGLISH @PANEL

НАУКА

ЮНЕСКО способства за насърчаване на международното сътрудничество в областта на науката, в интерес на мира, човешките права и развитието. ЮНЕСКО действа като застъпник на науката, като платформа за обмен на идеи и стандарти, и насърчава диалога между учените и политиците. Дава се възможност и се катализират новаторски инициативи. Дейностите и програмите на Организацията в областта на науката са разделени в две освовни сфери - природни науки и хуманитерни и социални науки.

ПРИРОДНИ НАУКИ

На национално ниво, работа на ЮНЕСКО в областта на природните науки е разширена чрез Национални комитети на международната научна програма (ISP), включително:

* Международната хидроложка програма (IHP);
* Междуправителствената океанографска комисия (МОК);
* Международната програма "Човек и биосфера" (MAB);
* Международната програма за Геонаука(IGCP);
* Международната програма Основни науките (IBSP). 

ХУМАНИТАРНИ и СОЦИАЛНИ НАУКИ 

Една от основните мисии на ЮНЕСКО е свързана с насърчаване на знанието и интелектуалното сътрудничество, с цел улесняване на социалните трансформации, благоприятстващи за споделяне на универсалните човешки ценности, свободата и човешкото достойнство. 

Социалните и хуманитарните науки имат жизнено важна роля за подпомагане на разбирането и тълкуването на социалната, културната и икономическата среда. Извършват се и се насърчават изследвания, анализират се тенденции, с цел да се предложат пътища за действие.

В областта на социалните и хуманитарни науки ЮНЕСКО издава:

• бюлетин (ISSJ), който публикува статии по актуални въпроси като насилието, миграция, управление, обществото на знанието;

• Вестник на мултикултурните общества (E-вестник).

• Списание (SHS), предоставящо информация за текущи проекти на ЮНЕСКО и събития в областта на социалните и хуманитарните науки.


Допълнителна информация, можете да намерите [тук].