ENGLISH @PANEL
[обратно]

Институти на ЮНЕСКО

ЮНЕСКО е специализирана агенция на ООН с приоритетна дейност в сферата на образованието. От създаването си през 1945 г. организацията работи за развитие и разширяване на широкия спектър от направления в образованието в глобален мащаб чрез предоставяне на техническа помощ, унифициране на  стандартите в образованието, създаване на глоблни мрежи между образователните институции. Целите на ЮНЕСКО са насочени към:

- утвърждаване на правото на образование като фундаментално човешко право;

- подобряване на качеството на образованието

- поощряване на новаторските идеи и диалога между институциите.

Основни партньори на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО за осъществяване на образователните програми са:

- Министерство на образованието, младежта и науката

- Университетите

- Асоциираните към ЮНЕСКО училища

-Неправителствените обранизации, работещи в сферата на образованието

 

ИНСТИТУТИ/БЮРА НА ЮНЕСКО


МЕЖДУНАРОДНО БЮРО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ)

International Bureau of Education (IBE), 

http://www.ibe.unesco.org/

Международното бюро за образование на ЮНЕСКО работи като специализиран център по съдържанието, методите и структурата на образованието. Бюрото създава мрежи от заинтересовани институции за насърчаване на партньорството, обмяната на академичен опит и разпространението на съвременните методи за изработване на учебни програми.

От 1934 г. МБО организира регулярно международна конференция по образованието, в която участват министрите на образованието на държавите-членки. Независимо от междуправителствения характер на конференцията, в нея могат да участват всички организации и лица, които имат отношение към дискутираните теми.

 

МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР НА ЮНЕСКО ЗА ТЕХНИЧЕСКО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, БОН (ГЕРМАНИЯ)

The UNESCO-UNEVOC International Centre

www.unevoc.unesco.org

Специализиран център на ЮНЕСКО за техническо и професионално образование и обучение.

 

МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) И БУЕНОС АЙРЕС (АРЖЕНТИНА)

International Institute for Educational Planning (IIEP),

http://www.unesco.org/iiep/

Институтът е създаден от ЮНЕСКО през 1963 г. с финансовата подкрепа на Организацията и доброволни дарения. Подпомага държавите-членки за подобряване на качеството и ефективността на образователните им системи.

 

ИНСТИТУТ НА ЮНЕСКО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ХАМБУРГ (ГЕРМАНИЯ)

UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING

http://www.unesco.org/education/uie/

Институтът се занимава с международни изследвания, обучение, информационна, документационна и издателска дейност в областта на ограмотяването, неформалното образование, обучението през целия живот и обучението на възрастни. Осигурява информация и обслужване както на държавите-членки на ЮНЕСКО, така и на неправителствени организации и на частния бизнес.

 

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, МОСКВА (РУСИЯ)

Institute for Information Technologies in Education (IITE)

http://www.iite-unesco.org/

Институтът е създаден през 1997 г. с цел да събира, анализира и разпространява информация за използването на новите информационни технологии в образованието. Предлага консултантски услуги и техническа помощ при създаването на програми, организирането на курсове и обучението на персонал.

Институтът подпомага държавите-членки при изграждането на национални програми за прилагане на информационните технологии в образователната система, подобряване на информационната среда на обучението и подобряване на качеството му чрез достъпа до информация.