ENGLISH @PANEL
[обратно]

Катедри

UNITWIN/UNESCO Chairs е програма на ЮНЕСКО, насочена към създаването на глобална мрежа от катедри към университети, които да развиват образователна и/или научно-изследователска дейност в приоритетни за организацията направления: естествени, социални и хуманитарни науки, култура, комуникации и информационни технологии. Целта на  програмата е да се насърчи културното многообразие и международното сътрудничеството между висши учебни институции чрез обмяна на академичен опит и реализация на съвместни проекти и програми. Тя служи като тинк-танк платформа и взаимовръзка между академичните общности и гражданското общество. Програмата обхваща 700 катедри, създадени  в над 128 държави. Към момента в България са открити 3 катедри „ЮНЕСКО” към следните университети: Бургаски свободен университет - катедра „Права на човека и култура на мира”, Национален университет по библиотекознание и информационни технологии - катедра „Информационно-комуникационни технологии в библиотечните науки, образованието и културното наследство”, УНСС - катедра "Медии, информационно олразование и културни политики за устоймиво развитие".

Допълнителна информация за цялостния процес и условията за кандидатстване може да бъде намерена на:  http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme.


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?