ENGLISH @PANEL
[обратно]

Глобален дневен ред за развитие

Образованието е едно от основните направления в дейността на Организацията за образование, култура и наука (ЮНЕСКО) и неразделна част от глобалната й мисия за изгражадне на мир, преодоляване на бедността и постигане на устойчиво развитие. Организацията е единствената от системата на ООН, която има мандат да обхваща всички аспекти на образованието. Тя бе натоварена с ангажимента и отговорността да ръководи широкия кръг от консултации между държавите-членки на ООН при разработването на новия глобален дневен ред в образованието (Global Education Agenda 2030/Образование 2030). „Образование 2030”  е дефиниран още като цел 4 от новите 17 Цели за устойчиво развитие на ООН. Под наименованието „Осигуряване на приобщаващо, равноправно и качествено образование и обучение през целия живот за всички”, цел 4 очертава новата и амбициозна визия за устойчив напредък в сферата на образованието през следващите 15 години. Тя се основава на идеята за образование, което променя живота на хора, общности и общества. Акцентът е поставен върху разширяването на възможностите за достъп до равноправно и качествено образование, приобщаването, равенството на половете, подход към уязвимите групи и тези в извънредни ситуации, както и обучение през целия живот за всички. Бе приета и Рамка за действие, в която са набелязани основните общи насоки по практическото изпълнение на заложените ангажименти на национално, регионално и глобално ниво.


Допълнителен линк: [кликни тук]

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?