ENGLISH @PANEL
[обратно]

Опазване на нематериалното културно наследство на човечеството

Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на човечеството е приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО през есента на 2003 г. Тя влиза в сила през 2006 г., а към днешна дата е ратифицирана от 169 държави. Република България ратифицира конвенцията през март 2006 г.

                В член 2 на конвенцията се съдържа определение на термина „нематериално културно наследство”. То включва „обичаите, формите на представяне и изразяване, знанията и уменията, както и свързаните с тях инструменти, предмети, артефакти и културни пространства, признати от общностите, групите, а в някои случаи отделните лица като част от тяхното културно наследство”.

                Примери за нематериално културно наследство са:

-          Устни традиции и форми на изразяване, вкл. езика в качеството му на носител на нематериалното културно наследство;

-          Художествено-изпълнителско изкуство;

-          Социални обичаи, обреди и празненства;

-          Знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената;

-          Знания и умения, свързани с традиционните занаяти.

                ЮНЕСКО разглежда културата като фактор за социално включване и стимул за мобилизиране на обществата. Впечатляващият брой ратификации на конвенцията показва, че държавите и общностите са силно привързани към своето нематериално културно наследство и искат да го запазят и предадат на следващите поколения. Малко повече от десетилетие след подписването на конвенцията, ЮНЕСКО и държавите-членки се гордеят, че терминът „нематериално културно наследство” все по-често е част от ежедневната реч, както и че светът все по-силно осъзнава необходимостта от неговото опазване.

                Основните органи на договора са Генералната асамблея на държавите-страни по конвенцията и Междуправителственият комитет за опазване на нематериалното културно наследство. Генералната асамблея се свиква на сесии на всеки две години. Възможно е и свикването на извънредна сесия, ако това бъде поискано от Междуправителствения комитет или от една-трета от държавите-страни по конвенцията.

                Междуправителственият комитет се състои от 24 държави, избирани от Генералната асамблея на страните по конвенцията. В момента България е член на комитета с мандат до 2018 г.

                По силата на конвенцията съществуват два списъка – Представителен списък на нематериалното културно наследство на човечеството и Списък на нематериалното културно наследство, което се нуждае от спешна помощ.

                До този момент Република България има 8 включени елемента в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството, като "Бистришките баби" – архаична полифония, танци и ритуални практики от региона на Шоплука, нестинарството, традицията на килимарството в град Чипровци и народният празник „Сурва” („Сурова”).


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?