ENGLISH @PANEL
[обратно]
16.12.2019

40-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО

40-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО се състоя от 12 до 27 ноември 2019 г. в Париж. В нея участваха правителствени делегации от 193-те страни-членки на ЮНЕСКО, наблюдатели, неправителствени организации в областта на културата, науката и образованието. Българската правителствена делегация беше водена от Министъра на културата Боил Банов.

България е член на основния орган на ЮНЕСКО – Изпълнителния съвет и играе активна роля при обсъжданията и вземането на решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Организацията. На 40-та сесия България беше избрана в два от най-важните комитети на Изпълнителния съвет: Специалния комитет и Комитета по правата на човека. На 40-та ГК България беше избрана и за член на Междуправителствения съвет по физическо образование и спорт за периода 2019-2023 г., в който ще участва със свои представители от Министерството на младежта и спорта. Към тази българска кандидатура следва да се добави избора на България за член на Международната океанографска комисия за същия период, състоял се през м юли т.г. и за член на Съвета към Конвенцията за подводното културно наследство / м. юли 2019 г. /. Избирането на България в различни органи на ЮНЕСКО свидетелства за високия авторитет на страната ни в Организацията. 

На 40 ГК беше гласувана резолюция, в която са включени предложените от България две кръгли годишнини, а именно: 100 години от смъртта на Иван Вазов и 650 години от Търновската книжовна школа.


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?