ENGLISH @PANEL
[обратно]
26.10.2018

Управление и опазване на културното наследство

В библиотеката на УНСС е на разположение дисертационният труд на д-р Мирослав Кръстев на тема  „Усъвършенстване на управлението на недвижимото културно наследство“, в който са поставени актуални въпроси, засягащи опазването и популяризирането на недвижимото културно наследство, с акцент върху културните обекти в гр. София.

Чрез проучване и комплексен анализ на недвижимите културни обекти на територията на София са изведени препоръки за управлението им, предложени са основни признаци и показатели за тяхната оценка, както и алгоритъм за отчитане на главните връзки и зависимости между тях. Информацията за физическото състояние, културната стойност, актуалните функции и способността на обектите да генерират приходи и социални ползи предоставя възможности за вземане на обосновани решения за насоките за опазването и бъдещото развитие на културните ценности.

Отчитайки социални функции на обектите на недвижимото културно наследство, в труда те са разгледани и от гледна точка на икономическото им значение, като един от елементите в политиките за осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и като един от факторите за осигуряване на устойчиво развитие.

Трудът на д-р Мирослав Кръстев е достъпен в библиотеката на УНСС,  в катедра "Недвижима собственост" при Бизнес факултет на УНСС и в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.