ENGLISH @PANEL
[обратно]

Биологичното разнообразие на България

Биологичното разнообразие на територията на нашата страна е забележителен природен фeномен. Разнообразният релеф, геология, специфичните микроклиматични условия и хилядолетната човешка дейност определят богатото разнообразие на видове, съобщества и природни местообитания, голяма част от които са с консервационна значимост. На територията на страната са представени 3 биогеографски района – алпийски, черноморски и континентален, разнообразни съобщества и екосистеми, както и почти всички основни типове местообитания на Европа.

От особена важност са растителните и животинските генетични ресурси (редки, застрашени и ендемични видове, гори, лечебни растения, гъби, черноморски и сладководни видове риби, диви видове - предшественици на културните растения и породи животни), използвани за стопански и нестопански цели.


Пълният текст на информацията за биологичното разнообразие на България можете да изтеглите от прикачения файл


Прикачен файл: [кликни тук]
Оригинална снимка: [кликни тук]

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?