ENGLISH @PANEL
[обратно]

Социални трансформации

ЮНЕСКО работи активно със социолози и ръководни кадри за по-добър отговор на комплексните обществени въпроси. Програмата за управление на социални трансформации (МОСТ) насърчава развитието и използването на социалните науки и знания за по-добро разбиране и управление на социални трансформации. Насочена е към подобряване на връзката между изследвания и политика, включително разработване, мониторинг и оценка на дейностите и процесите на развитие, популяризиране на резултатите от научните изследвания, добрите практики и подготовка на кадри.

ЮНЕСКО е очертала пет основни области на дейност в тази сфера:
• Демокрация
• Миграция и културно многообразие
• Физическо възпитание и спорт
• Градско развитие
• Дейности насочени към младежта


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?